Utdelning

Utdelning från aktiebolag kan delas upp i nedan kategorier

  • K10 – fåmansföretag
  • K12 – kallas även 5/25
  • Annan utdelning

K10 – fåmansföretag

Utdelning via K10 är tillämpbart på bolag med ett litet antal aktieägare och aktieägarna är aktiva i bolaget. Detta kallas ibland kvalificerade andelar.

Utdelning under K10 beskattas med 20% så länge utdelningen ligger inom det så kallade utdelningsutrymmet. Om utdelningen är högre än utdelningsutrymmet beskattas den som lön (upp till en viss gräns som ligger på ca 6,8 Mkr för 2023). Över denna gräns beskattas utdelningen till 30%.

Utdelningsutrymme ackumuleras för varje helt kalenderår som aktierna ägs av delägaren.

Utrymmet beräknas antingen via förenklingsregeln eller huvudregeln.

Förenklingsregeln

Förenklingsregeln kan enbart användas på ett och enbart ett bolag för en och samma fysiska aktieägare. Har man flera bolag måste man välja ett av bolagen. Det går dock att växla mellan beskattningsåren.

Förenklingsregeln innebär att utdelningsutrymmet räknas upp med 2,75 inkomstbasbelopp under bolagets intjänandeår, dvs det år som utdelningen tjänades in i bolaget.

Om man har sparat utdelningsutrymme från tidigare räknas det upp med en viss procentsats, senast 3,51% (beskattning 2023)

Om det är flera delägare fördelas utdelningsutrymmet utifrån ägarnas respektive andel.

Huvudregeln

Huvudregeln går alltid att använda.

Grundregeln är att givet att aktieägaren eller närstående till aktieägaren kommer upp i en viss lön utbetald från bolaget (och/eller koncernen) så blir utdelningsutrymmet hälften av bolagets totala bruttolöner.

Tillräcklig lön är antingen

  • 6 * inkomstprisbasbelopp + 5% av bolagets/koncernens totala löner
  • 9,6 * inkomstprisbasbelopp.

Beräkningarna görs för året då lönerna betalas ut och gäller för utdelning året efter, dvs samma som för förenklingsregeln.

K12 utdelning

Utdelning enligt K12 är så kallade okvalificerade andelar där ägaren har en bevisligen passiv roll i bolaget.

Utdelning via K12 beskattas med 25% skatt utan beloppsbegränsning.

Om bolaget är börsnoterat (avräkningsbolag) applicerar _INTE_ K12 reglerna. Utdelning från börsnoterade bolag beskattas med 30% kapitalskatt.

Mer information

Mer information om utdelning hittar ni på Skatteverkets webplats.

Se även vår utdelningskalkylator för hjälp att beräkna utdelningsutrymme.